Breaking News

Course in Domestic Wiring

စဉ်သင်တန်းအမည်အပတ်စဉ်သင်တန်းကာလတက်ရောက်သူဦးရေသင်တန်းဆင်းဦးရေဆရာ/မဦးရေ
ကျားပေါင်းကျားပေါင်းကျားပေါင်း
1Domestic Wiring  Course314.9.2015  မှ 28.10.201515151501515015
2Domestic Wiring  Course78.8.2016  မှ  16.9.2016961596159615
3Domestic Wiring  Course2.1.1017  မှ  10.2.2017170171701717017
Domestic Wiring  Course၁၀13.2.2017  မှ  24.3.2017444404
5Domestic Wiring  Course၁၁3.7.2017  မှ  28.7.2017153181531815318
6Domestic Wiring  Course141.8.2018  မှ  31.8.2018111111111111