Breaking News

Course in Maintenance of Domestic Appliances

စဉ်သင်တန်းအမည်အပတ်စဉ်သင်တန်းကာလတက်ရောက်သူဦးရေသင်တန်းဆင်းဦးရေဆရာ/မဦးရေ
ကျားပေါင်းကျားပေါင်းကျားပေါင်း
1Domestic Appliance Repairing
and Maintaining Course
122.6.2015 to 3.8.2015 213213213
2Domestic Appliance Repairing
and Maintaining Course
52.5.2016 to 3.6.2016011011011